Page content

article content

Heeft u werknemers met financiële problemen?

Geldnood raakt werkgever!

Twee derde van de werkgevers in ons land heeft te maken met werknemers met financiële problemen. Dat kost de werkgever gemiddeld € 13.000,– per persoon per jaar! Dit blijkt uit het rapport “Personeel met schulden” van budgetvoorlichter Nibud. Het onderzoek werd op 23 mei 2017 gepubliceerd bij de lancering van de website financieelgezondewerknemers.nl door koningin Máxima. Zij deed dit op de jaarlijkse platformbijeenkomst van Wijzer in geldzaken.

De belangrijkste bevindingen uit het rapport “Personeel met schulden” vindt u hieronder.

 • 62 Procent heeft werknemers met financiële problemen.

Het percentage van werkgevers die regelmatig te maken hebben met werknemers met financiële problemen is ten opzichte van 2012 gedaald. In 2012  had 78% personeel met schulden In 2017 is dit percentage afgenomen tot 62%. Ook het aantal loonbeslagen is afgenomen.

 • Financiële problemen in een laat stadium aan het licht.

Het merendeel van de werkgevers ontdekt pas dat een werknemer financiële problemen heeft als hij ernstige betalingsachterstanden heeft of als er beslag gelegd is op zijn loon. Net als in voorgaande jaren zijn de belangrijkste signalen van schulden loonbeslag, verzoek om een voorschot en ziekteverzuim.

 • Kosten van werknemer met financiële problemen gelijk gebleven.

De kosten die personeel met schulden met zich meebrengen zijn vergelijkbaar met 5 jaar terug. Een indicatie van de kosten:

 • 20% minder concentratie en arbeidsproductiviteit (slechter functioneren
 • 7 extra dagen ziekteverzuim per jaar als gevolg van financiële problemen
 • 3 uur afhandeling per loonbeslag.

De financiële problemen van een werknemer met een fulltime dienstverband en een modaal inkomen, zou een werkgever omgerekend zo € 13.000,– per jaar kosten (zie kostenscan op www.nibud.nl).

 • Financiële gezondheid van werknemers wordt belangrijk gevonden.

75% Van de werkgevers vindt de financiële gezondheid van werknemers een belangrijk onderdeel van het HR-beleid. 8 Op de 10 ondervraagde werkgevers wil werknemers met financiële problemen ook ondersteunen.

 • Alle werkgevers ondernemen actie bij financiële problemen.

Als de financiële problemen bekend zijn, ondernemen bijna alle werkgevers (93%) actie. Ze verwijzen dan meestal door naar een hulpverlener. Daarnaast komt het veel voor dat de leidinggevende de problemen bespreekt met de werknemer.

 • Helft onderneemt preventieactiviteiten.

Ca. de helft van de werkgevers onderneemt activiteiten om financiële problemen op de werkvloer te voorkomen. Voorbeelden zijn informatie verstrekken over omgaan met geld of de werknemer een gesprek aanbieden met een financieel adviseur.

 • 70% Maakt gebruik van en/of heeft behoefte aan ondersteuning.

Bijna 6 op de 10 werkgevers maakt gebruik van één of meer diensten en/of producten om personeel met schulden beter te kunnen ondersteunen. Nog eens 12% maakt nu nog geen gebruik van hulpmiddelen, maar heeft er wel behoefte aan. Er is vooral behoefte aan voorlichting materiaal over het signaleren en aanpakken van financiële problemen en aan een overzicht van organisaties in de omgeving waar werkgevers adequaat naar kunnen doorverwijzen.

Hoe herkent u financiële problemen bij uw personeel?

Het eerste signaal dat werknemers financiële problemen hebben is loonbeslag. Zo raakt een werkgever direct betrokken bij de schuldenproblematiek van de werknemer. Wat zijn nog meer signalen?

 • ֍ De werknemer leent van een collega
 • ֍ De werknemer vraagt om een lening of een voorschot
 • ֍ U krijgt bezoek van deurwaarders
 • ֍ U krijgt het verzoek om te assisteren bij contact met deurwaarders
 • ֍ U krijgt het verzoek om uitbetaling van vakantie-uren
 • ֍ Uw werknemer vraagt verlof om zijn schulden op te lossen

Wat kan een werkgever doen?

Personeel dat zich zorgen maakt over geld heeft eerder last van stress, heeft eerder ongelukken en is gevoeliger voor fraude en diefstal. Dat kost u als werkgever veel geld. Daar komt nog bij dat een loonbeslag voor extra werk zorgt voor uw salarisadministratie. Daarnaast raakt u betrokken bij de financiële problemen van uw werknemers. Het is dus voor u van belang signalen te herkennen en mogelijk te helpen met het voorkomen van deze problematiek.

Werknemers die zich geen zorgen maken, komen fitter op het werk en zijn geconcentreerd. Ze vragen minder om ziekteverlof en ze lenen niet bij u of bij collega’s. Bovendien hoeven ze niet onder werktijd te bellen met schuldeisers, incassobureaus, bank en deurwaarders.

Wat te doen?

 1. Financiële problemen bespreken
 2. Preventie
 3. Signalen herkennen
 4. Werknemers voorzien van handvatten om problemen op te lossen.

 

 1. Financiële problemen bespreken

Hoe maakt u financiële problemen bespreekbaar. U kunt het onderwerp aansnijden tijdens een werkoverleg. Bijvoorbeeld door een workshop door een budgetcoach. Neem daarvoor contact op via www.aliebolhuis.nl.

 1. Preventie

U kunt het volgende doen om financiële problemen bij werknemers te voorkomen: Werknemers bij wie sprake is van loonbeslag kunt u een een brief sturen met informatie over een vertrouwenspersoon in uw bedrijf met wie ze kunnen praten over hun financiële zorgen. Ook kunt u hierin verwijzen naar bijvoorbeeld een budgetcoach (www.aliebolhuis.nl) of schuldhulpverlening in uw regio.

U kunt:

 • Bijvoorbeeld bij de uitgang of bij de koffiehoek een folder leggen over financiële problemen.
 • Informatie meesturen met de loonstrook.
 • Hulp bieden bij het regelen van een betalingsregeling met de schuldeiser of hulp bieden bij het orde brengen van de administratie.
 • Een voorschot of lening verstrekken.
 • Een budgetagenda, bijvoorbeeld van het Nibud, in het kerstpakket doen.
 1. Signalen herkennen

 • ֍ Werknemer leent geld van een collega
 • ֍ Verzoek om voorschot of lening
 • ֍ Werknemer belt met deurwaarders of schuldeisers
 • ֍ Vraag om hulp bij het oplossen van problemen
 • ֍ Fraude of diefstal
 • ֍ Werknemer heeft stress of is niet geconcentreerd
 • ֍ Werknemer vraagt om extra werkuren

 

62% van de bedrijven heeft werknemers met geldproblemen (Nibud “Personeel met schulden”, 2017)

Werknemers voorzien van handvatten om problemen op te lossen

 • Administratie op orde brengen
 • ֍ Een begroting maken
 • ֍ Aanvragen van inkomensondersteunende maatregelen met behulp van  www.nibud.nl/berekenuwrecht
 • ֍ De schulden inventariseren met behulp van www.zelfjeschuldenregelen.nl.
 • ֍ Adviseer om een afbetalingsregeling te treffen
 • ֍ Eerst huur, energie en ziektekosten laten betalen
 • ֍ Verwijs ook door naar hulpverlenende instanties.

Wat kost het u als u personeel met financiële problemen heeft?

Op www.nibud.nl vindt u een Kostenscan Personeel met schulden. Stel u heeft 5 personeelsleden met een fulltimebaan met een gemiddeld jaarsalaris van € 37.000,–.

Dan zijn de kosten als volgt:

Nu weet u wat de kosten kunnen zijn. U kunt dit afwegen tegen de kosten van bijvoorbeeld een budgetcoach. Dat is een win-winsituatie. U helpt uw werknemers en u heeft aanmerkelijk minder kosten. Een overweging waard toch? Voor contactgegevens kijkt u op www.aliebolhuis.nl.

 

Wat kan uw werknemer zelf doen om financiële problemen te voorkomen?

Gratis persoonlijk budgetadvies

Op www.nibud.nl/consumenten/persoonlijkbudgetadvies

kan de werknemer het gratis Persoonlijk Budgetadvies (PBA) vinden. Hiermee kan hij zelf weer inzicht krijgen in zijn inkomsten en uitgaven. Hoeveel is er te bezuinigen of juist te sparen? Het PBA laat zien waar zijn geld blijft en hoe hij het doet in vergelijking met anderen.

Op https://berekenuwrecht.nibud.nl/ kan uw werknemer zien op welke toeslagen en subsidies hij recht heeft. Ook mensen in loondienst kunnen hier recht op hebben. Ook deze tool is gratis.

Tip: adviseer uw werknemer een kasboek bij te houden. Dat kan al in een eenvoudig schriftje. Hiermee krijgt hij grip op zijn dagelijkse uitgaven en zo meer grip op zijn financiële situatie.

Bij relatief kleine schulden kan uw werknemer zelf in actie komen met behulp van de gratis tool https://www.zelfjeschuldenregelen.nl/.

In 5 stappen kan hij een plan van aanpak voor zijn geldproblemen maken en uitvoeren.

Op deze site staat ook achtergrondinformatie over het oplossen van schulden en over de werkwijze van schuldeisers. Ook staan er voorbeeldbrieven om bijvoorbeeld schuldeisers te benaderen.

Comment Section

2 reacties op “Heeft u werknemers met financiële problemen?Plaats een reactie


*


Klik gerust eens door onze categorieën heen: