Page content

article content

Wat is een goede arbodienst? 7 tips om je keuze te maken.

Wat is een goede arbodienst?

Inleiding
Een arbodienst zou in principe niet nodig hoeven zijn. De werkgever en de werknemer zouden prima in staat moeten zijn om afspraken te maken tijdens een periode van verminderde inzetbaarheid, als gevolg van een een ingrijpende levensgebeurtenis met een medische of een andere oorzaak in het leven van de medewerker. Toch blijkt in de praktijk dat de werkgever en de werknemer niet altijd samen tot een goed re-integratieplan komen. De arbodienst wordt ingeschakeld om uitsluitsel te geven over de inzetbaarheid.


Bij een functioneringsgesprek wordt de mate van functioneren toch ook niet door een externe partij bepaald?

Video:  Wat is een goede arbodienst?

 

Wat is de rol van de arbodienst feitelijk?

Bij ziekteverzuim en re-integratie gaat het te vaak niet meer over de mens-factor. Verzuim is verworden tot een financieel risicomodel. Wie betaalt de schade (het loon) bij het niet leveren van arbeid. De arbodienst wordt als de “verkenner” van werkgevers, verzekeraars en het UWV ingezet om deze schade te inventariseren en om een advies uit te brengen over het beperken van deze schade.

Het meest vreemde in deze situatie is, dat de echte verzekerde niet de werkgever maar de werknemer is. En juist die heeft niet geleerd om zich bezig te houden met het veiligstellen van zijn inkomenszekerheid. 

 Download hier gratis het Boek Ondernemend Samenwerken en leer meer over dit verzekeringsmodel en hoe je op de werkvloer beter kunt overleggen over functioneren en re-integreren.

 De werkgever en de werknemer zijn zich er onvoldoende van bewust dat er sprake is van een verzekeringsmodel.

Wat is een goede arbodienst?
Even terug naar de vraag. Wat is een goede arbodienst? Wat is voor jou of jouw bedrijf een goede arbodienst?
Om die vraag te beantwoorden heb ik een aantal overdenkingen voor je op een rij gezet:

 • Wil je alleen “poortwachter bewaken”?
 • Wil je mensen achter hun broek zitten?
 • Wil je jouw managers ondersteunen?
 • Wil je mensen helpen om te herstellen?
 • Wil je mensen al begeleiden voor ze uitvallen?
 • Wil je de bedrijfsarts de regie geven?
 • Wil je een casemanager die voor jou het proces organiseert?
 • Wil je een specialist die inzetbaarheid objectiveert?
 • Wil je begrijpen waarom medewerkers thuis wel dingen kunnen en op het werk niet?
 • Wil je een abonnement of wil je per verrichting betalen?
 • Wil je een procesaanpak of een mensenbenadering?
 • Wil je een verzuim-dossiersysteem of houd je zelf alles bij?
 • Wil je een providerboog met dienstverleners?
 • Wil je de begeleiding intern regelen of volledig uitbesteden?
 • Wil je dat alleen de verzuimbegeleiding wordt gedaan of wil je ook preventief advies?
 • Wil je verzuimbegeleiding vervangen door inzetbaarheidsbegeleiding?
 • Wil je spoor 2 re-integratie door dezelfde partij laten doen of juist door een andere?
 • Wil je verzuim verzekeren of financier je de loondoorbetaling zelf?
 • Wil je je keuze bepalen op basis van de prijs?

Waarom heb ik dit artikel geschreven?

Ik las op een online platform de vraag: “Wat is een goede arbodienst? Wie heeft tips voor me, want mijn huidige arbodienst is niet zo actief als ik zou willen.”

Na de inleiding ben ik dit artikel begonnen met een aantal overdenkingen of vragen. Deze vragen kunnen jou, net als de vragensteller op het online platform, op weg helpen. Tegelijkertijd maken deze vragen het ingewikkelder en dat is nu precies de spijker op z’n kop, want verzuimbegeleiding ís ingewikkeld. Ik vind verzuimbegeleiding overigens iets anders dan arbodienstverlening.

Arbodienstverlening is een integraal beleid gezondheids – en preventiebeleid. Verzuimbegeleiding is daar een onderdeel van. (even goed naar deze alinea kijken en een beetje aanpassen, hij lijkt nu over verzuimbegeleiding te gaan terwijl het over de vraag ‘wat is een goed arbodienst gaat).

arbodienst

In dit artikel wil ik je graag helpen om anders te gaan kijken naar de keuze voor een arbodienst.

Met een aantal stellingen en vragen wil ik je aan het denken zetten, zodat je tot een keuze kunt komen die past bij je organisatie.

Alvorens je jouw keuze voor een goede arbodienst bepaalt, wil ik je vragen even naar na te denken over de volgende parallel..

Stelling:

Wat is de overeenkomst tussen een arbodienst en een accountant?
Er zijn in beide gevallen wettelijk bepalingen die een overeenkomst eisen.

Wat is het verschil tussen arbodienstverlening en financieel advies?
Bij een arbodienst gaat het over (het gedrag van) mensen en bij een account gaat het over cijfers en fiscale regels.

De kijk van een werkgever op het advies van een arbodienst versus de kijk van een werkgever op het advies van een financieel adviseur.
“Ik ben geen dokter, maar volgens mij kan de werknemer nog wel iets.”
“Ik ben geen accountant, dus je zal wel gelijk hebben, dankjewel.”


Wat is een goede arbodienst? 7 tips om je keuze te maken.

Nu gaan we de tips bespreken die je gaan helpen om een keuze te maken voor een goede arbodienst.

Tip 1: Het gaat niet om de arbodienst, het gaat om de interne omgangsvorm en cultuur

De arbodienst signaleert tijdens gesprekken met werknemers uitingen van omgangsvormen en culturen. Hierbij maak ik direct een kanttekening want ik vind dat je je daar als adviseur pas een mening over kunt vormen als je ook de werkgever gesproken hebt.

Ziekmeldingen zijn deels uitingen van ongenoegen en ontevredenheid van de werknemer over hun werk- of privésituatie. In minimaal 80% van de gevallen heeft een ziekmelding geen medische oorzaak, maar worden de symptomen en klachten van de werknemer toch als medisch geduid.

De arbodienst kan in zulke gevallen als partner van de werkgever fungeren, door signalen bespreekbaar te maken:

 • Wat is er gaande in de organisatie?
 • Zijn deze signalen gekoppeld aan de hele organisatie of aan een specifieke afdeling of leidinggevende?
 • Is de ziekmelding een escape van de werknemer, als uiting van ongenoegen?
 • Wordt er een hoge werkdruk ervaren en is dit ook de realiteit of is het een beleving?
 • Welke hulp is de werknemer reeds aangeboden om zijn situatie te verbeteren?

Tip 2: Het gaat niet om de procedures, het gaat om het wegnemen van angst.

De (HR-)manager is geïnteresseerd in het naleven van de wettelijke verplichtingen en het voorkomen van een sanctie van het UWV. Uiteraard en vanzelfsprekend dienen de wettelijke termijnen en verplichtingen bewaakt te worden. Echter, het bewaken van die termijn is niet de oplossing voor ziekmeldingen. Zeker als een traject langer duurt, bepaalt angst de communicatie tussen alle betrokkenen. Belangrijk is dat de arbodienst aantoonbaar maakt dat het proces geregeld is en dat de aandacht zich kan richten op het opheffen van de angst van de werknemer en de werkgever.

Tip 3: Het gaat niet om “poortwachter bewaken”, het gaat om de bereidheid tot investeren in de oplossing.

De Wet Verbetering Poortwachter schrijft voor wanneer iets gedaan moet worden in het kader van re-integratie. In het artikel over de werkwijzer poortwachter leg ik uit wat de toets-criteria zijn.

Het volgen van de wettelijke bepalingen en richtlijnen is een werkwijze die overzicht biedt en inzicht geeft. De fundamentele oplossing is om te willen investeren in structurele oplossingen. Denk hierbij aan: investeren in begeleiding, coaching, een multidisciplinaire training, aanvullend onderzoek of een vaststellingsovereenkomst.

Door deze middelen te benutten wordt de bron van de afgenomen inzetbaarheid zichtbaar en kun je gezamenlijk werken aan een goede toekomst voor werkgever en werknemer.

Tip 4: Het gaat niet om het advies, het gaat om de wil om verantwoordelijkheid te nemen

Het advies van de arbodienst om het re-integratieproces invulling te geven geeft structuur, concrete handvatten en houvast. Te vaak ervaar ik dat de werknemer en de werkgever een verschillende kijk hebben op de situatie of de verantwoordelijkheid bij de ander neerleggen.

In feite doet deze discussie niet ter zake. Het gaat om de bereidheid om er samen alles aan te doen om de re-integratie tot een goed resultaat te brengen. Er dient een omslag in denken te komen van ziekteverzuim naar inzetbaarheid.

Tip 5: Het gaat niet om het verslag, het gaat om het opbouwen een toekomstperspectief.

Het valt me op dat de angst om het papieren dossier niet op orde te krijgen de inhoud van het dossier overschaduwt. Het middel wordt een doel op zich. Het is belangrijk om het rapport te blijven zien als middel om tot een toekomstperspectief te komen.

Welke onderwerpen dienen terug te komen in een rapportage?

 • Hoeveel uur kan de werknemer aanwezig zijn?
 • Welke taken kan de werknemer uitvoeren?
 • Is de oorzaak van de afwezigheid of afgenomen inzetbaarheid bekend?
 • Is de oplossing om de genoemde oorzaak op te lossen adequaat?
 • Wat is de verwachting op volledige inzetbaarheid?
 • Wie onderneemt welke actie en op welke termijn?

Dit zijn relevante adviezen waarmee je als manager in gesprek kunt gaan met je medewerker. Het zijn hele concrete punten die een discussie voorkomen.

Tip 6: Het gaat niet om de terugkeer van de werknemer naar de werkvloer, het gaat om beter hervatten en presteren dan vóór de ziekmelding.

Ik zeg wel eens “een arbodienst kan het alleen goed doen als deze de oude situatie herstelt zonder dat er een investering is gedaan”. Ik bedoel daarmee dat de verwachting is dat de arbodienst de werknemer weer aan het werk “krijgt” zonder dat er echte hulp of een interventie wordt aangeboden.

Het grote doel dient te zijn om de werknemer gedurende zijn afwezigheid in de gelegenheid te stellen om er alles aan te doen om te kunnen re-integreren. Die periode kan benut worden om te leren, te studeren en te onderzoeken, maar ook om taken op te pakken die tijdens de dagelijkse uitvoering van de functie zijn blijven liggen.

Op die manier komt de werknemer beter terug dan voor zijn afwezigheid. Voor zowel de werkgever als voor de werknemer vereist dit een nieuwe mindset. De werknemer is niet zomaar thuis. In de tijd thuis kan hij herstellen en taken doen die een bijdrage leveren aan het bedrijf.

Tip 7: Het gaat niet om de regels, het gaat om de wil om de arbeidsrelatie optimaal te houden.

Als de communicatie rondom een re-integratie proces moeizaam verloopt verschuilen partijen zich achter regels, rechten en plichten. Zodra dat gebeurt, weet je dat de relatie niet langer gestoeld is op vertrouwen. De arbodienst wordt dan ingezet om duidelijke uitspraken te doen over wat de partijen “gewoon” moeten doen. Uit ervaring weet ik dat dergelijke situaties het begin van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst zijn. Er is geen vertrouwen en geen gezamenlijk belang.

Streef altijd naar duidelijkheid, ook als de duidelijk is om uit te spreken dat er geen vertrouwen meer is. Zowel de werkgever als de werknemer kunnen dan verder. In dit artikel vind je nog een aantal tips.

arbodienst

Wat is een goede arbodienst?

Als je deze tips overziet kun je gaan bepalen wat je nodig hebt.
Sinds 1 juli 2017 dien je als organisatie (weer) een basiscontract arbodienst te hebben. Dat contract voorziet in de basisvoorwaarden zoals in het arbobesluit zijn opgenomen (zie blog artikel over dit thema via deze link).

De kernvraag is:

Wil je verzuimbegeleiding geregeld hebben, waarbij de arbodienst de medische beoordelingen doet en bijvoorbeeld het casemanagement bureau de verplichtingen uit de Wet Verbetering Poortwachter bewaakt?

Of wil je verzuim benaderen zoals je functioneringsgesprekken benadert en alleen het advies inkopen dat je nodig hebt om samen met de werknemer te werken aan re-integratie?

De belangrijkste tip die ik kan geven is om offertes over verzuimbegeleiding niet op prijs te beoordelen. Ga ook niet het aantal vinkjes vergelijken dat “aan staat” bij de verschillende producten. Bepaal eerst je visie op de begeleiding van werknemers en zoek daar vervolgens één of meerdere geschikte partners bij.

Het is net als met een accountant. Doe je de boekhouding zelf, maar laat je de jaarrekening door een account opmaken? Of wil je de mogelijkheid hebben om te kunnen sparren over de fiscale consequenties van een investering?

Activiteiten voor en tijdens het re-integratie proces.

Ik heb een schema voor je gemaakt waaruit duidelijk naar voren komt op welke momenten actie gewenst is en welke specialist dat kan doen. 

Veel succes met het vinden van een goede arbodienst,

Met enthousiaste groet,

Raymond Gruijs

Oprichter Baanzinnig, opleidingsbedrijf en arbodienst

Comment Section

0 reacties op “Wat is een goede arbodienst? 7 tips om je keuze te maken.

Plaats een reactie


*


Klik gerust eens door onze categorieën heen: